นโยบายการยกเลิก/คืนเงินค่าสมัคร

ผู้สมัครงานวิ่งสามารถยกเลิกและคืนเงิน ก็ค่อเมื่อมีกรณี:

  1. ลูกค้าไม่สะดวกไปร่วมงานได้
  2. ชำระเงินผิดราคา (เกินจำนวนหรือชำระขาด)
  3. ไม่ได้แจ้งการโอนเงินในระบบ หลังจากที่โอนเงินแล้ว (กรณีโอนเงิน)